Deklaracja dostępności


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pinbrawa.pl/  https://pinbrawa.bip.gov.pl/


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://pinbrawa.bip.gov.pl/  spełnia wymagania w 97,64%.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały w wyniku skanowania obrazów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie,
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności,
 • strona BIP nie posiada podwyższonego kontrastu,
 • sporadycznie napotkamy ogłoszenia w formacie jpg,
 • pliki PDF, DOC, DOCX, XLS itp., redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Skróty klawiszowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępna jest wersja dla osób słabowidzących.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest powołany koordynator ds. dostępności Pan Tomasz Więckowski adres poczty e-mail: tomasz.wieckowski@synergiaconsulting.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48) 693 337 954 lub 46 8741285. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury odwoławczej
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
Do budynku PINB w Rawie Mazowieckiej prowadzi główne wejście zlokalizowane przy ul. Kościuszki 5, 96-200 Rawa Mazowiecka. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy PINB  tj. poniedziałki, środy i czwartki od 8.00 do 16.00, wtorki od 8.00 do 17.00, piątki od 8.00 do 15.00. Przy wejściu głównym znajduję się rampa podjazdowa dla niepełnosprawnych ruchowo. Siedziba PINB znajduje się na pierwszym piętrze budynku, dojście nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Główną barierą architektoniczną są schody oraz brak zainstalowanej windy.
Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych nie posiada windy osobowej, na terenie parkingu są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz, które nie stanowi barier architektonicznych. Na korytarzu nie ma schodów i stopni.


Informacje dodatkowe

 • do Inspektoratu może wejść osoba z psem asystującym,
 • nie ma możliwość korzystania z tłumacza migowego,
 • na stronie bip istnieje możliwość powiększania liter,
 • występują podświetlane linki,
 • mapa strony znajduje się po lewej stronie.