Komunikat nt. obowiązku usuwania zalegającego śniegu

W związku z sezonem zimowym i wynikającymi z tego faktu zagrożeniami, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zwraca się z apelem do mieszkańców powiatu rawskiego o zwrócenie uwagi na zabezpieczenie obejść przed możliwością powstania przeciążeń konstrukcyjnych dachów oraz osunięć pokrywy śnieżnej i lodu zalegającego na dachach.

W związku z okresem zimowym i możliwymi dużymi opadami śniegu przypominamy właścicielom, zarządcom i administratorom obiektów o przestrzeganiu obowiązku usuwania zalegającego śniegu i nawisów lodowych z dachów w szczególności z dachów o małym kącie nachylenia, oraz na obiektach o dużej powierzchni użytkowej, np. pawilony handlowe, sale gimnastyczne, aule, hale produkcyjno-magazynowe, itp.

Obowiązek ten spoczywa na właścicielach i zarządcach obiektów co wynika z przepisów Prawa budowlanego. Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2016r. poz. 290.] nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązki, które mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Przez należyty stan techniczny należy rozumieć stan zapewniający pełną sprawność techniczną obiektu budowlanego, nieposiadającego jakichkolwiek uszkodzeń, w szczególności takich, które mogłyby powodować niebezpieczeństwo przy użytkowaniu takiego obiektu.

Zwracając uwagę na powyższe wskazania przyczynimy się do zmniejszenia ryzyka powstania groźnych zdarzeń, a tym samym bezpieczniejsze będzie życie i zdrowie osób korzystających z budynków.